Inspirja
 
 

Hva står inspirja for?
"det er lettere å utvikle det positive enn å forandre det negative".

I mitt arbeide med å utvikle mennesker, er jeg opptatt av, og bevisst på at det er gjennom bekreftelse på det vi gjør i samspill med andre, som gir vekst og utvikling. Ved å ha fokus på menneskets positive og sterke sider, vil vi gjøre mer av det vi er gode til. Dette gir oss mot til å gå videre, og til å hente fram egen kraft, ressurser og styrke for selv å utvikle oss i positiv retning. Det gir livet vårt mål og mening.

Min visjon i inspirja
Det er artig å arbeide!

Når mennesker tar i bruk sine egne evner og personlige preferanser på en positiv måte, vil vi oppleve at vi med letthet kan utføre arbeid,og dermed fungere tilfredsstillende hjemme og i samfunnslivet.
For oss som er høyrehendte, kan vi tenke på at vi med lettet og nesten automatisk bruker denne handa i arbeid uten at vi trenger å legge mye energi i det. Vi vet også at om vi ble tvunget til å ta i bruk venstre hand, ville dette for de fleste av oss by på mye mer besvær, ved at vi arbeider saktere og må bruke mer energi på å utføre samme arbeidsoppgave.

I mitt arbeid legger jeg vekt på å hjelpe folk til å kartlegge egne evner og preferanser. Jeg gir støtte til å ta dette enda mer i bruk til daglig, på de ulike arenaene vi beveger oss på i løpet av dagen.

Gjennom mitt arbeid som "ja-pilot" utvikler jeg medarbeidernes fortrinn og ulikheter til en positiv og sterk kraft i bedriften. Det er en styrke for en bedrift å ta i bruk medarbeidernes ulikheter. Lagbygging går nettopp ut på å styrke teamets innsats, slik at resultatet skal være større enn summen av hva enkeltmedlemmene hver for seg kan yte.

Jeg bygger på disse verdiene
Arbeidsglede, kreativitet, samhandling

Dagens arbeidsliv stiller større og større krav til samhandling og kreativitet. Det er en klar sammenheng mellom fornøyde medarbeidere og fornøyde kunder. Derfor er de ansattes holdninger og forhold til bedriftens produkter og tjenester et avgjørende konkurransemessig fortrinn. I denne sammenheng vil nettopp coaching og lagbygging være sentrale elementer for å bygge opp lojalitet og eierforhold til det arbeidet en skal utføre.

Dette får du igjen ved å benytte inspirja
Enhver moderne bedrift er opptatt av å utnytte hele mennesket i utvikling av bedriften. Det innebærer at hver enkelt individs personlige utvikling og samhandling i teamet vil stå sentralt i måloppnåelsen for bedriften. Min ledelsesutvikling og lagbygging baserer seg på å se muligheter i menneskets potensiale , slik at disse kan utnyttes best mulig av bedriften.

Bedrifter som benytter mine tjenester skal oppleve at de har lagt ressurser i et opplegg som oppleves som nyttig og anvendelig når hverdagen møtes igjen. Jeg legger vekt på at gruppen oppdager sitt potensiale, og trener konkret på å utnytte dette i daglig virke etterpå.Bedriften skal videre oppleve at utviklingsprogrammet/-prosessen, skal være forankret i bedriftens behov. Forarbeidet gjøres i dialog med bedriftsledelsen, der dennes ønsker og behov er sentrale. Verktøy som jeg benytter i prosessen blir igjen i bedriften, og gir medarbeiderne gode muligheter for fortsatt utvikling.

Balanse i livet
Det kan være en utfordring å opprettholde en balansert levemåte i en hektisk og krevende hverdag. Det er defor ekstra viktig å stoppe opp og spørre seg selv om man har den balansen man egentlig ønsker seg.

Som menneske kan du ikke slå av og på deg selv som en bryter, -det du opplever på en arena i livet ditt, påvirker de andre i samme retning. Å ha fokus på balansen i livet, handler om å se helheten mellom arenaene arbeid-hjem-samfunn. Gjennom coaching gis du anledning til å se deg selv fra distanse og i et større perspektiv. Du får anledning til å tenke igjennom din egen livssituasjon og å ta dette opp til vurdering.

Du kan også kontakt meg på e-post:
post@inspirja.no

Profil Inspirja  
Hvem er jeg?