Inspirja
 
 

Coaching
Coaching betyr trening. Vi er kjent med begrepet gjennom idretten, der treneren (coachen) er en som følger opp utøveren over tid, og hjelper til for å oppnå best mulig resultater.
I dag er det viktig å oppnå gode resultater på ulike arenaer i livet, og en coach kan sees på som en livstrener.

Coaching er en personlig tilpasset prosess som går over tid. Jeg vil hjelpe deg til å få fram og utvikle dine egne ressurser, og slik at du tar aktivt i bruk ditt naturlige potensiale. Jeg har som mål å hjelpe deg til økt bevissthet, større klarhet og økt handlekraft på alle livets arenaer.

Jeg arbeider etter en retning som kalles co-active coaching, et konsept som kommer fra USA. Grunnprinsippet er at alle mennesker betraktes som kreative, ressurssterke og hele. Du har svarene du trenger i deg selv. Jeg skal hjelpe deg til å finne dine egne svar, snarere enn å komme med ferdige løsninger. Dette skjer gjennom effektfull lytting, spørsmålstilling, og effektfulle tilbakemedlinger. Denne innfallsvinkelen vil styrke din evne til å ta i bruk egne ressurser, tenke selvstendig og kreativt, ta egne valg og forplikte deg til målrettet handling. Du vil føle personlig eierskap til de valgene og beslutningene du tar, i og med at du selv har gjort dem, og ikke fått de pådyttet av meg.

Hvordan foregår coaching?
Prøvesamtale
Du kan få en gratis prøvesamtale på 30 minutter for å finne ut hvordan det er å bli coachet av meg. Samtalen kan foregå ved at vi møtes personlig eller over telefon.

Innledende samtale
Denne første samtalen setter jeg av 2-3 timer, slik at vi kan danne et godt fundament for den prosessen vi skal inn i. Vi vil arbeide med dine verdier og visjoner, og mål og prioriteringer. Vi lager også en avtale for arbeidet videre.

Oppfølging over tid.
Coaching vil gi best effekt om du innstiller deg på oppfølging i minimum 3-6 måneder. Jeg vil støtte deg, hjelpe deg til å holde fokus samt å bidra til å gi deg nye utfordringer. Gjennom coaching vil vi jevnlig gjøre opp status og jeg vil gi deg tilbakemeldinger. Dette vil være avgjørende for drivkraft og framdrift i din egen utvikling.

Oppfølgingen foregår over telefon eller ved personlig frammøte på mitt kontor i Kvæfjord. Det vanlige er 1-2 ganger pr måned; dette avtaler vi i hvert enkelt tilfelle, utifra det som passer best for deg.

Oppfølgingen over telefon foregår ved at du ringer meg opp til avtalt tid. Fordeler med telefon er at det er tidseffektivt, og du kan ringe fra der du er til enhver tid.

Ved oppfølging over tid, lager vi en skriftlig avtale som fastsetter varighet, hyppighet, betalingsbetingelser og måten coachingen skal forgå på.


Konfidensialitet
Jeg garanterer deg full konfidensialtet. All informasjon jeg mottat under coachingprosesssen forblir mellom oss, med mindre du uttrykkelig gir tillatelse til noe annet.

Du kan også kontakte meg på e-post:
post@inspirja.no

Vil du vite mer, kan du ta en titt her:
www.startnowcoaching.no

Coaching  
Jungianske type index, JTI
Teambygging
Karriererådgivning
Mentalt påfyll
Konflikthåndtering -LØFT
Fagveiledning
Foredrag
Undervisning
Aktuelle kurs